A Levels – Trung Học Phổ Thông

  • A Levels – Trung Học Phổ Thông

A-Level là trình độ trung học chính thức ở Anh, xứ Wales và Bắc Ireland. Học sinh thường lấy ba hoặc bốn môn học ở A-Level, nhưng không có giới hạn về số lượng môn học cho phép.

Chương trình đào tạo A-Level được chia thành hai loại: cấp AS, và cấp A2. Cấp AS là trình độ mà học sinh sẽ được học ở năm đầu tiên của khóa học và đây được xem là nền nóng cho học sinh ở năm học tiếp theo, khi bạn dự kiến sẽ hoàn thành những khóa học nâng cao hơn. Học sinh được phép bỏ một số năm học sau năm đầu tiên, sau đó học sinh sẽ được nhận bằng chứng nhận cấp AS cho những môn học này miễn là họ hoàn thành ít nhất ba môn học ở cấp A2. Những môn học ở cấp A2 sẽ được tính vào “điểm thi cuối khóa” của học sinh, nhưng những môn bạn học ở cấp A2 có thể được xem là những môn học thêm trong chương trình học. Hầu hết các môn học của A-Level được chia thành bốn học phần.

Điểm A-Level được xét từ E đến A*. Điểm của cấp AS sẽ được quy thành chữ viết thường (a đến e).

Để lại bình luận nhé